หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt ครั้งที่ 2

ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 2 แล้ววันนี้ !!


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สนับสนุน กรมสรรพากร ( Revenue Department ) เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร รอบที่ 2

**มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น.
จัดอบรมหลักสูตร 1:  อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ สำหรับการจัดทำส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการอบรม : บรรยายโดยวิทยากรจากสรรพากร และ ETDA
รับจำนวน : 60 คน
เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการทั่วไป, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักบัญชี, IT

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
จัดอบรมหลักสูตร 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการอบรม : Workshop โดยวิทยากรจาก ETDA
รับจำนวน : 40 คน
เหมาะสำหรับ : Programmer, Developer, System Analyst

ดูรายละเอียดหลักสูตร และลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ !! ที่
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt ครั้งที่ 2

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ETDA Thailand : ETDA เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice /e-Receipt ครั้งที่ 2