รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE)

รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง

United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE)

 ————————————————————————————————————————————

            รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง จัดทำขึ้นโดยรับเอามาตรฐาน UN/CEFACT Recommendation No. 16 UN/LOCODE – Code for Trade and Transport Locations ของศูนย์สหประชาชาติเพื่อการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยกำหนดให้ใช้รหัสที่เป็นตัวอักษรเลข (Alphanumeric) 5 ตัว ประกอบด้วยรหัสประเทศที่เป็นตัวอักษร 2 ตัว (รหัสสำหรับประเทศไทย คือ TH) และตามด้วยตัวอักษรเลข 3 ตัว (ซึ่งได้แก่ A-Z และ 2-9) ตัวอย่างเช่น รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง “TH BKK” ซึ่งกำหนดใช้สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ในกรณีที่เป็นท่าอากาศยาน) นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ในฐานะหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เป็น National Focal Point ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งาน รวมถึงรับรองรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เพื่อลงทะเบียนกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (UNECE Secretariat) ตามขั้นตอนต่อไป

            ทั้งนี้ การนำรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) ของประเทศไทยไปใช้งาน แนะนำให้ใช้เฉพาะรหัสที่มีสถานะเป็น “AA” (Approved by competent national government agency) ซึ่งเป็นรหัสที่มีการรับรองโดย สพธอ. ในฐานะ National Focal Point ของประเทศไทย ส่วนรหัสที่มีสถานะอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและจะพิจารณาเพื่อรับรองโดย สพธอ. ในอนาคต

สถานะ (Status) คำอธิบายสถานะของ UN/LOCODE
AA Approved by competent national government agency
AC Approved by Customs Authority
AF Approved by national facilitation body
AI Code adopted by international organisation (IATA or ECLAC)
AS Approved by national standardisation body
RL Recognised location – Existence and representation of location name confirmed by check against nominated gazetteer or other reference work
RN Request from credible national sources for locations in their own country
RQ Request under consideration
RR Request rejected
QQ Original entry not verified since date indicated
XX Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE

อ้างอิงจาก http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/locode/Service/LocodeColumn.htm#Status

รายการ UN/LOCODE ของประเทศไทย : UN/LOCODE – Thailand (TH)

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 2017-07-13 (version 2017-1)

วิธีสังเกต UN/LOCODE ที่มีสถานะเป็น “AA” ดังนี้
(1)   สดมภ์ “Status” จะแสดงสถานะเป็น “AA” (Approved by competent national government agency)
(2)   สดมภ์ “Ch” (Change Indicator) จะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัญลักษณ์ (เช่น + # X |)

 ————————————————————————————————————————————

ข้อมูลเพิ่มเติม :
  • มาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง : มธอ. 9-2558
  • ข้อเสนอแนะฯ แนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย : ขมธอ. 5-2559
  • แบบลงทะเบียนรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) : แบบลงทะเบียน
  • เอกสารนำเสนอ UN/LOCODE Overview : Presentation
ข้อมูลจาก UN/CEFACT :

 

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0