E-INVOICE & E-TAX INVOICE

การจัดทำใบกำกับภาษีและใบรับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สำหรับนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ต้องจัดทำตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
  • ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ขมธอ. 3-2560)

เป็นมาตรฐานที่กำหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูล XML สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  • ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน (ขมธอ. 14-2560)
เป็นแนวทางการจัดทำเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ XML File การสร้างและการตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใช้เป็นแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานกับกรมสรรพากร กรณีนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host
  • ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562)
เป็นแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อช่วยให้บริการมีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการ

ดาวน์โหลดข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
e-Invoice & e-Tax Invoice (ขมธอ. 3-2560)
ติดตามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
ดาวน์โหลดข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
การใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน (ขมธอ. 14-2560)
ดาวน์โหลดข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562)