PRINTOUT | ดาวน์โหลดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์ม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

♦ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 (ดาวน์โหลด)

♦ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 (ดาวน์โหลด)

♦ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. 2552 (ดาวน์โหลด)

♦  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 (ดาวน์โหลด)

♦  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ดาวน์โหลด)

♦ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 (ดาวน์โหลด)

◊ ข้อกำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความ ฉบับที่ 1 ว่าด้วยข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ดาวน์โหลด)

◊ ข้อกำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ดาวน์โหลด)

♦ ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองระบบการพิมพ์ออก พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)

♦ คู่มือสำหรับประชาชน: บริการรับรองระบบการพิมพ์ออก (ดาวน์โหลด)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

♦ คำขอรับการรับรองและการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก (ดาวน์โหลด)
♦ เอกสารประกอบการขอรับการรับรองระบบการพิมพ์ออก (ดาวน์โหลด)
♦ แบบฟอร์มรายงานความไม่สอดคล้อง (Non-conformity Report : NCR) (ดาวน์โหลด)

Download File (English Version)

♦ Rules, Procedures, Conditions, and Fees for Printout System Certification (Download)
♦ Printout System Certification and Audit Request Form (Download)
♦ Supporting Documentation for printout System Certification and Audit Request Form (Download)

คำศัพท์

  • Conformance = fulfilment of a requirement (From ISO 9000:2005)
    *** Remark : The ISO 9000:2000 Fundamentals and Vocabulary standard defines conformity as the fulfillment of a requirement.
    A note says conformance is synonymous, but deprecated (meaning use of that term is considered obsolete). (From : http://www.whittingtonassociates.com/2002/06/conformity-conformance-or-compliance/)
  • เป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบงาน บุคลากร หรือหน่วยงาน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุ (From : http://app.tisi.go.th/iso_casco/index.html)
  • Accreditation = third-party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment tasks. (From : ISO/IEC 17011:2004)
  • การรับรองระบบงาน (accreditation) คือ การยอมรับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยรับรอง (Certification Body) มีความสามารถในการดำเนินการให้การรับรองกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (From : http://www.tisi.go.th/accreditation/item/2012)