ISO 20022 Standard for ASEAN Payment Systems Workshop สำหรับ 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National Payment Message Standard: NPMS ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 20022 นั้น

Read More

ETDA Recommendation

ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Read More

สำนักมาตรฐาน สพธอ. บรรยายหลักสูตร “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS)” แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 (วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) นางภรวดี ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดอบรม “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS)”  โดยการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน NPMS และสามารถนำข้อความการชำระเงินภายในของธนาคารมาประยุกต์เป็นข้อความการชำระเงินที่ตรงตามมาตรฐาน NPMS ได้

Read More

สพธอ.และ SWIFT จัดบรรยาย Workshop on ISO 20022 Trade Services

(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication หรือ SWIFT บรรยาย Workshop on ISO 20022 Trade Services โดยนายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สพธอ.  และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ.

Read More