ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 28-2564

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Privacy Notices and Consent) อธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) และการขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำสาระสำคัญของบันทึกการให้ความยินยอม (consent receipt หรือ consent record) สำหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนำข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ไปปรับใช้กับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวและการขอ ความยินยอมที่ไม่ได้ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 26-2564 เวอร์ชัน 2.0

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้พัฒนาระบบการลงคะแนนในการพัฒนาระบบ การลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถด้านฟังก์ชันการทำงานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานหรือใช้บริการระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 27-2564

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Specification for Data Interoperability) อธิบายชุดข้อมูลร่วมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับใช้พัฒนาข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้พัฒนานำข้อกำหนดทางเทคนิคไปใช้ออกแบบชุดข้อมูลร่วมต่าง ๆ

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบการลงคะแนนมีแนวทางในการพัฒนาระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถด้านฟังก์ชันการทำงานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการใช้บริการระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Read More