(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวการใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Service using Mobile ID) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Guideline for Thailand – Digital Identity Service using Mobile ID) เพื่ออธิบายภาพรวมของการใช้งานโมบายล์ไอดี (mobile ID) ผ่านโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม (mobile ID platform) ข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) และกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการยืนยันตัวตนกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์มสามารถใช้อ้างอิงและมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา เลขที่ ขมธอ. 25-2563

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา (Message Standard for Academic Transcript) เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลทางการศึกษาในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) เพื่อให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบประมวลผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยโครงสร้างข้อมูลของเอกสารรับรองและเอกสารสำแดง เลขที่ ขมธอ. 24-2563

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation: Data Structure of Verifiable Credentials and Presentations เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลสำหรับเอกสารรับรอง (verifiable credential: VC) และเอกสารสำแดง (verifiable presentation: VP) ซึ่งสามารถตรวจสอบที่มาและความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล รวมถึงอธิบายความเชื่อมโยงในการใช้งาน VC และ VP ระหว่างเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้ออกเอกสาร (issuer) ผู้ถือเอกสาร (holder) และผู้ตรวจสอบเอกสาร (verifier) เพื่อให้ผู้ถือเอกสารสามารถใช้ VC และ VP ใน การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การให้ความยินยอม การมอบอำนาจ หรือการแสดงข้อมูลที่ถูกรับรองแก่ผู้อื่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีการรักษาความเป็นส่วนตัว สามารถตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการเข้ารหัสลับ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างกันตามมาตรฐานสากล

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม (Electronic Voting in Meetings) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม (Electronic Voting in Meetings) เพื่อ เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการประชุม เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมสามารถดำเนินการใช้ระบบการลงคะแนนได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย

Read More