ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ เลขที่ ขมธอ. 9-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ เลขที่ ขมธอ. 9-2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อกำหนดแนวทางในการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการภาครัฐ รวมถึงอธิบายแนวทางการระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐด้วยหมายเลขโอไอดี (Object Identifier : OID) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในระดับสากล และขั้นตอนการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี โดยมีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ดำเนินการเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ เลขที่…

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เลขที่ ขมธอ. 8-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เลขที่ ขมธอ. 8-2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือ ที่ตอบสนองความต้องการของธุรกรรมที่เปลี่ยนไป โดยพัฒนาตามกรอบของ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์…

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 3-2560 (e-Invoice และ e-Tax Invoice)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสรรพากรปรับปรุงข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ให้ข้อความต่าง ๆ ครอบคลุมความหลากหลายของการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งรายการข้อมูลที่จำเป็นตามประมวลรัษฎากร ข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อความที่จำนวน 6 ข้อความ ได้แก่ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Debit/Credit Note) ใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ (Abbreviated e-Tax Invoice) ใบแจ้งยกเลิกอิเล็กทรอนิกส์ (Cancellation…

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เพื่อสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยในระดับสากล อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559   สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0