ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Open Forum: ETDA ร่วมกับ สำนักมาตรฐาน สพธอ. เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                        …

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559   สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง การดำเนินงานด้านมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการ

                                  แหล่งที่มา: http://www.thaigov.go.th ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ทก.) ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติการดำเนินงานด้านมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา และจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐานกลางรหัสสินค้าและบริการ และพัฒนาระบบทะเบียนสินค้าและบริการของประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จึงได้จัดทำระบบจัดเก็บคลังข้อมูลมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Code and Message Repository) และได้เสนอการดำเนินงานด้านมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เรียกว่า United Nation Standard…

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติการดำเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องชื่อโดเมน

  แหล่งที่มา: http://www.thaigov.go.th ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ทก.) ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติการดำเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องชื่อโดเมน ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์และการปกป้องชื่อโดเมน โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ดำเนินการ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้ 1. เป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ไปใช้ในการดำเนินงาน โดยจะประกาศรายชื่อหน่วยงานของรัฐเพื่อเข้าร่วมโครงการระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่าย…

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0