{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการให้บริการรับจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 6-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการให้บริการรับจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 6-2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เพื่อกำหนดโครงสร้างหมายเลขโอไอดีของ สพธอ. รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขโอไอดีสำหรับระบุวัตถุของกิ่งในลำดับชั้นถัดลงมาจากกิ่ง ETDA ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการให้บริการรับจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 6-2559   สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เลขที่ ขมธอ. 4-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เลขที่ ขมธอ. 4-2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอย่างมั่นคงปลอดภัย อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีผ่านทางช่องโหว่ต่างๆ และสามารถจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับได้  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เลขที่ ขมธอ. 4-2559   สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Open Forum: ETDA ร่วมกับ สำนักมาตรฐาน สพธอ. เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                                               วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น.              

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559   สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์