คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

   แหล่งที่มา: http://www.thaigov.go.th การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป สาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master…

หลักเกณฑ์จดทะเบียนชื่อสถานที่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่รวมทั้งประเทศไทย ต่างประสบปัญหาในการสะกดชื่อสถานที่ให้เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการสะกดคำให้เป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรฐานสากล ซึ่งจำเป็นต้องใช้รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รภ.) เปิดเวที Open Forum ในหัวข้อ “How to write Thai place name in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ…อย่างไรกันดี” เมื่อบ่ายวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง…

งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ”

สมอ. ผนึกกำลังหน่วยรับรองระบบงาน จัดงานวันรับรองระบบงานโลก ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ” หรือ “Accreditation: A Global Tool to Support Public Policy” ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการรับรองระบบงานโลก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานของไทย ประกอบด้วย 4 กระทรวง คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)…

How to write Thai place names in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ…อย่างไรกันดี

Open Forum: ETDA ร่วมกับ NECTEC และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหารือในหัวข้อ How to write Thai place names in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ…อย่างไรกันดี วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)…

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0